در دیدار آقای سید سعید حسینی، بنیان‌گذار استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی با جناب مهندس لهونیان، مدیر مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان مریوان، مزایا و فرآیند پیوستن این استارتاپ به مرکز رشد جامع این شهرستان بررسی شد. پیش از این نیز با ابراز تمایل مهندس لهونیان، از پیوستن هورامان‌هانی به این واحد استقبال شده بود. اخیراً با ادامۀ استقبال ایشان، مقدمات این فرآیند آغاز شده است و این دیدار در تاریخ 1399.9.11 نیز، در همین راستا صورت گرفت.

مرکز رشد جامع واحدهای فناور مریوان یکی از مراکز تابعۀ پارک علم و فناوری کردستان است. با پیوستن استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی به این مرکز، در عمل هورامان‌هانی وارد فضای اکوسیستم فناوری و کارآفرینی ایران با رویکرد علمی و نوآوری می‌شود.

استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی از حسن توجه و استقبال جناب مهندس لهونیان برای پذیرش این مجموعۀ کسب‌وکاری نوپا سپاسگزاری می‌کند و امیدوار است ایشان بتوانند هم‌چنان در جهت ارایۀ خدمات مفید و مؤثر به واحدهای زیرمجموعۀ خود، فعالیت‌های موفقیت‌آمیز داشته باشند.